środa, 21 maja 2014

Bezpieczeństwo i kultura jazdy przez duże "K" (arch. 28 stycznia 2014)

Witam, dzisiejszy wpis, temat numer jeden, jakże ważny dla każdego biegacza i użytkownika dróg publicznych; kierowców, cyklistów i pieszych! Mianowicie, temat poświęcony będzie; bezpieczeństwu na drogach i kulturze "jazdy" przez duże "K". 


Taka sytuacja; wieczór..., droga asfaltowa, wąska bez chodnika - biegacz poruszający się, lewą strona, poboczem i nadjeżdżający z naprzeciwka samochód marki... o numerze rejestracyjnym..., dobra podarujemy sobie szczegóły, ;) do rzeczy. Droga wolna, kierowca porusza się środkiem drogi, w jego polu widzenia pojawia się biegacz - wykonuje manewr; skręt w prawo i jedzie krawędzią jezdni, spychając biegacza..., zabawa czy głupota? Użytkownik pojazdu albo nie zna zasad, przepisów o ruchu drogowym, albo nie zdawał sobie sprawy z następstwa czynu i konsekwencji swojej własnej głupoty. Pogdybamy... biegacz - wpada w panikę, wbiega na kamień lub potrąca o inną przeszkodę na poboczu drogi, traci równowagę, wpada pod koła, uderza głowa w maskę wozu..., taka sytuacja, niewinna zabawa, żart, brawura? czy głupota i brak odpowiedzialności.

Wrócmy do żywych, ;)  biegaczy jak i pieszych obowiązują takie same zasady, przepisy, które reguluje; Rozdział 2. o "Ruch Pieszych", Działu II o "Ruch Drogowy" zawartym w Kodeksie Drogowym. Dodatkowo, każdy poruszający się krawędzią jezdni bądź na jej poboczu, pieszy, rowerzysta, biegacz, powinien zaopatrzyć się w elementy odblaskowe i światło - lampki rowerowe, latarka, czołówka, zwłaszcza przy złej widoczności i przede wszystkim wieczorową porą. Ubrania powinny być, a raczej są..., ;) wyposażone na nogawkach, rękawach, w elementy odblaskowe,  a w przypadku ich braku - różnego rodzaju opaski, które można przymocować do danej części ciała. Z dostępnością ubrań jaki i opasek - odblasków, na rynku nie ma problemu. Problem natomiast mogą mięć co poniektórzy kierowcy, a użytkownicy krawędzi, pobocza, jezdni mogą się borykać z następstwami swojej nieodpowiedzialności. Dla użytkowników dróg, tych pieszych i tych zmotoryzowanych, ;)  lektura do pogłębiania wiedzy... bo praktyka nie zawsze idzie w parze z teorią.

Piotr Czesław/Wild Runner's Team

KODEKS DROGOWY

DZIAŁ II Ruch drogowy
Rozdział 2

Ruch pieszych
Art. 11.
1. Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.
2. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi.
3. Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie.
4. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.
5. Przepisów ust. 1–4 nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.
Art. 12.
1. Kolumna pieszych, z wyjątkiem pieszych w wieku do 10 lat, może się poruszać tylko prawą stroną jezdni.
2. Do kolumny pieszych w wieku do 10 lat stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 ust. 1 i 2.
3. Liczba pieszych idących jezdnią w kolumnie obok siebie nie może przekraczać 4, a w kolumnie wojskowej – 6, pod warunkiem że kolumna nie zajmuje więcej niż połowy szerokości jezdni.
4. Piesi w wieku do 10 lat mogą iść w kolumnie tylko dwójkami pod nadzorem co najmniej jednej osoby pełnoletniej.
5. Długość kolumny pieszych nie może przekraczać 50 m. Odległość między kolumnami nie może być mniejsza
niż 100 m.
6. Jeżeli przemarsz kolumny pieszych odbywa się w warunkach niedostatecznej widoczności:
1) pierwszy i ostatni z idących z lewej strony są obowiązani nieść latarki:
a) pierwszy – ze światłem białym, skierowanym do przodu,
b) ostatni – ze światłem czerwonym, skierowanym do tyłu;
2) w kolumnie o długości przekraczającej 20 m idący po lewej stronie z przodu i z tyłu są obowiązani używać elementów odblaskowych odpowiadających właściwym warunkom technicznym, a ponadto idący po lewej stronie są obowiązani nieść dodatkowe latarki ze światłem białym, rozmieszczone w taki sposób, aby odległość między nimi nie przekraczała 10 m;
3) światło latarek powinno być widoczne z odległości co najmniej 150 m.
7. Zabrania się:
1) ruchu po jezdni kolumny pieszych w czasie mgły; zakaz ten nie dotyczy kolumny wojskowej lub policyjnej;
2) ruchu po jezdni kolumny pieszych w wieku do 10 lat w warunkach niedostatecznej widoczności;
3) prowadzenia po jezdni kolumny pieszych przez osobę w wieku poniżej 18 lat.
Art. 13.
1. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.
2. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.
3. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, o którym mowa w ust. 2, jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.
4. Jeżeli na drodze znajduje się przejście nadziemne lub podziemne dla pieszych, pieszy jest obowiązany korzystać z niego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
5. Na obszarze zabudowanym, na drodze dwujezdniowej lub po której kursują tramwaje po torowisku wyodrębnionym z jezdni, pieszy przechodząc przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany korzystać tylko z przejścia dla pieszych.
6. Przechodzenie przez torowisko wyodrębnione z jezdni jest dozwolone tylko w miejscu do tego przeznaczonym.
7. Jeżeli wysepka dla pasażerów na przystanku komunikacji publicznej łączy się z przejściem dla pieszych, przechodzenie do i z przystanku jest dozwolone tylko po tym przejściu.
8. Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za przejście odrębne. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przejścia dla pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub za pomocą innych urządzeń na jezdni.
Art. 14.
1) wchodzenia na jezdnię:
a) bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,
b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;
2) przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;
3) zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko;
4) przebiegania przez jezdnię;
5) chodzenia po torowisku;
6) wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto;
7) przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.
Art. 15. 
Przepisów art. 11–14 nie stosuje się w razie zamknięcia ruchu pojazdów na drodze.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz